stop-otpustanju-radnika-korona-virus-biznispromo-kuponpopust

MJERE KOJE MORAJU PREDUZETI POSLODAVCI U CILJU OČUVANJA RADNIH MJESTA – STOP OTPUŠTANJU!

POVODOM NEZAKONITIH OTPUŠTANJA U PRIVREDI – STOP OTPUŠTANJU, SAČUVAJMO RADNIKE U REPUBLICI SRPSKOJ

Imajući u vidu da pojedini poslodavci grubo krše radnička prava u doba pandemije te otkazuju ugovore o radu zbog smanjenja obima proizvodnje, pada poslovne aktivnosti, prihoda itd., kao odgovoran socijalni partner, napominjemo da postoje zakonom propisane mjere i instituti koji se moraju poštovati te će svi oni koji se ne ponašaju odgovorno u doba krize biti sankcionisani u skladu sa zakonom.

Sprovođenje svih mjera zaštite na radu u skladu sa propisima u oblasti zaštite i zdravlja na radu
Ukoliko za to postoji mogućnost propisana kolektivnim ugovorom, radnicima omogućiti plaćeno odsustvo u drugim opravdanim situacijama (epidemija)
Omogućavanje korišćenja prava koja proizilaze iz privremene spriječenosti za rad (bolovanja)
Ukoliko postoji mogućnost, omogućavanje korišćenja godišnjeg odmora iz 2019. godine i prvog dijela godišnjeg odmora iz 2020. godine
Nakon što se iscrpe sve navedne mjere, primjeniti institut čekanja
Otkazi ugovora o radu za vrijeme pandemije nisu opcija i ukoliko se bude zloupotrebljavala navedena situacija neodgovorni poslodavci će snositi posljedice.

MJERE ZAŠTITE NA RADU

Odredbom člana 10. Zakona o zaštiti na radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/08 i 13/10) propisano je da je poslodavac dužan da obezbijedi radniku rad na radnom mjestu i u radnoj sredini u kojima su sprovedene mjere zaštite i zdravlja na radu i odgovoran je za neprimjenjivanje tih mjera.

Odredbom član 11. Zakona, propisano je da je poslodavac dužan da prilikom organizovanja rada i radnog procesa obezbijedi preventivne mjere radi zaštite života i zdravlja radnika, kao i da za njihovu primjenu obezbijedi potrebna finansijska sredstva.

Radnicima mora biti obezbjeđena odgovarajuća lična zaštitna oprema u skladu sa odredbama Pravilnika o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/08 i 13/10) i Aktom o procjeni rizika radnih mjesta.

Odredbom član 13. stav 1. Zakona o zaštiti na radu, propisano je da je poslodavac dužan da donese Akt o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnoj sredini i da utvrdi način i mjere za njegovo otklanjanje.

Odredbom čana 131. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16 i 66/18) propisano je da naknada plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, kao i za vrijeme prekida rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovarajuće mjere zaštite na radu, iznosi u visini od 100% prosječne plate koju je radnik ostvario u odgovarajućem prethodnom periodu ili od plate koju bi ostvario da je bio na radu.
PRIVREMENA SPRIJEČENOST ZA RAD (BOLOVANJE) USLJED IZOLACIJE RADNIKA

Članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 39/16, 110/16 i 94/19) propisano je da se naknada plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad određuje najmanje 70% od osnova za naknadu, s tim da ne može biti veća od 90% od plate koju bi osiguranik ostvario da je bio na radu.

Odredbom člana 14. tačka đ) Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposlobnosti za rad („Službeni glasnik Republike Srpske“; br. 63/08, 38/10, 61/11, 87/12, 100/14, 4/15, 08/16, 112/18 i 87/19) propisano je da osiguranik ostvaruje pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog sprovođenja propisane mjere obavezene izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zarazne bolesti u njegovoj okolini.

Odredbom člana 24. stav 2. tačka v) Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, propisano je da se visina plate koju obezbjeđuje Fond iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja određuje u iznosu od 90% za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog sprovođenja propisane mjere obavezene izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zarazne bolesti u njegovoj okolini.
INSTITUT „ČEKANJA“ U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE

Odredbom člana 91. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16 i 66/18) propisano je da poslodavac, uz konsultacije sa sindikatom, odnosno savjetom i radnika, ako sindikat nije organizovan kod poslodavca, može radnika uputiti na plaćeno odsustvo (čekanje) u slučaju neplaniranog privremenog smanjenja obima poslova kod poslodavca, kao i razloga ekonomsko-finansijske ili tehničko-tehnološke prirode.

Za vrijeme trajanja ove vrste odsustva radnici ostvaruju pravo na naknadu plate u visini od najmanje 50% prosječne plate radnika ostvarene u prethodna tri mjeseca, ostavljajući mogućnost poslodavcu i sindikatu da sporazumno utvrde dužinu trajanja, međusobna prava i obaveze radnika i druga pitanja od značaja uključujući i iznos naknade plate za vrijeme ovih okolnosti.
SAČUVAJMO NAŠE RADNIKE
STOP OTPUŠTANJU!!!

Scroll to top